Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nga
Thời gian:
Ngày đi: 30/5; 20/6; 11,18/7; 8,22/8; 12,26/9; 3,10/10
Giá 1 khách
50,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nga
Thời gian:
Ngày đi: 20, 27/4; 11/5
Giá 1 khách
46,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nga
Thời gian:
Ngày đi: 6/6, 6/7, 3/8, 12/9, 5/10, 9/11
Giá 1 khách
45,900,000 đ