Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Ý
Thời gian:
Ngày đi: 31/05; 20/06; 18/07
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Pháp, Ý, Thụy Sĩ
Thời gian:
Ngày đi: 25, 30/4; 9/5; 6,13,26/6; 11, 25/7; 08,22/8; 14/9
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Pháp, Ý, Thụy Sĩ
Thời gian:
Ngày đi: 23/4, 28/5, 25/6, 23/7
Giá 1 khách
39,900,000 đ